Dennis Vink: 'Financieel leiderschap gaat over ingrijpen als dat nodig is'

Dennis Vink: 'Financieel leiderschap gaat over ingrijpen als dat nodig is'

Financieel leiderschap draait om ingrijpen als dat financieel noodzakelijk is. En de rug recht houden. Tijdens de leergang daarover, presenteren Dennis Vink, hoogleraar financiënen investeringen, en Bartel Berkhout, medeoprichter van Sports Leadership Institute, een casus over NOC*NSF.

De hamvraag die daar centraal staat en die deelnemers beantwoorden: wanneer grijp ik in? Vink en Berkhout schreven de casus uit om deelnemers uit te dagen. Vink: ‘Stel, je treedt bij NOC*NSF aan als nieuwe bestuurder. Je treft een organisatie – en dat is niet uit de lucht gegrepen – die jaarlijks gemiddeld meer uitgeeft dan er binnenkomt. Daarnaast heeft het problemen met het in standhouden van de normen voor het eigen vermogen. De organisatie schiet zelfs door de bestemmingsreserve heen. Hoe krijg je de baten dan weer in overeenstemming met de lasten? Let wel, NOC*NSF kent een overkoepelend sportbestedingsplan en de leden, de sportbonden, willen allemaal een bijdrage van de koepelorganisatie.’

Investeringen niet doelmatig

Om overeenstemming te bereiken, helpt de governance van de sportkoepel niet mee. Vink: ‘Een vereniging, een bestuur, een algemene ledenvergadering en leden zelf. De leden moeten tijdens de ALV decharge geven aan het bestuur, dus er is een grote afhankelijkheid. Die is wederzijds, want het bestuur deelt op haar beurt gelden uit aan de leden, de sportbonden. Oftewel: de governance zit hier niet goed, want degene die jou als bestuur afrekent is ook degene aan wie je betaalt. Dat leidt tot investeringensbesluiten die niet altijd doelmatig te noemen zijn. Dit probleem is nog steeds niet opgelost. Aan deelnemers stellen wij de vraag wat zij zouden doen.’

Recht doen aan het uitgangspunt

Er zijn wel stromingen die onderkennen dat dit een probleem is, stelt Vink. ‘De sportbonden en het ministerie van VWS hebben er aandacht voor, maar het is nog steeds niet opgelost. Met de deelnemers aan de leergang Financieel Leiderschap ontwikkelen we verschillende scenario’s. Wat ik zou aanraden? Ga terug naar het bestaansrecht van NOC*NSF. Als je het belang van sportend Nederland behartigt, dan moet je alles in het teken daarvan stellen. Welke keuze doet het meeste recht aan dat uitgangspunt? Dat betekent ook kritisch zijn ten opzichte van je eigen inkomsten en uitgaven, omdat je anders niet duurzaam sportend Nederland bedient. Daarnaast zou ik de governancestructuur aanpassen. Het kan niet zo zijn dat die wederkerigheid blijft bestaan. Vaak zeggen bestuurders dan dat ze weinig aan de situatie kunnen veranderen, maar dat weiger ik te geloven. Het draagt niet bij aan de continuïteit en is allesbehalve duurzaam te noemen.’

'Wanneer grijp ik in?', is de vraag die centraal staat tijdens het college van Dennis Vink.

Jaarverslag ziet er verzorgd uit

In de leergang komt een rollenspel voor. ‘De financiële commissie komt op de ALV met de melding dat het jaarverslag er verzorgd en betrouwbaar uit ziet. Er wordt niets gezegd over het feit dat de organisatie meer uitgeeft dan dat er binnenkomt en de verdiencapaciteit onder druk staat. En ook niet over de problemen met de governancestructuur. Welke reacties ik daar van de deelnemers aan de leergang over krijgen? Dat ze de situatie aanpakken. Zowel de negatieve exploitatie als de governance. We laten dan beelden zien van een daadwerkelijke ALV, waar sportbonden zich stilhouden. In het besef dat als ze te veel schreeuwen, ze ook niet vooraan staan bij het verdelen van de gelden.’

De toegevoegde waarde van Leergang Financieel Leiderschap:

  • Verbeter je financiële besluitvaardigheid
  • Word een strategisch partner van de ceo
  • Verbeter je leiderschapskwaliteiten
  • Versterk je communicatievaardigheden
  • Vergroot je persoonlijke en professionele netwerk